ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปี 2566

การรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจําปีการศึกษา 2566


ม.1 รับจำนวน 24 ห้อง โดย มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม TahFiz-Science (รับเฉพาะนักเรียนชาย) 1 ห้อง จํานวน 50 คน
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMA (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 2 ห้อง จํานวน 80 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SME (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMC (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม Smart Arabic (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรมทั่วไป จำนวน 15 ห้องเรียน
 • นักเรียนชาย 4 ห้อง และ นักเรียนหญิง 11 ห้อง

ม.4 มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม SMP (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40) คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ม.1 ม.2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMART-ENGLISH (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ม.1 ม.2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม EPBL Bestari ผู้หญิง 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
 • โปรแกรม Tahfiz Science เฉพาะนักเรียนชาย 20 คน

 • ผลกการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม วิทย์-คณิตทั่วไป จำนวน 16 ห้อง ห้องละ 40-50 คน
 • ชาย 5 ห้อง หญิง 11 ห้อง

 • โปรแกรมศิลป์ทั่วไปนักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 45-50 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จำนวน 45-50 คน


 • ชั้นศาสนา ตั้งแต่ ชั้น 1 อิบตีดาอีย์ ถึง ชั้น 3 มูตาวาซีเตาะห์
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) หรือ ปพ.6 (สมุดพก)
 • สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ค่าสมัคร ห้องโปรแกรม 50 บาท
 • ค่าสมัคร ม.1ห้องทั่วไป ม.4 วิทย์-คณิต/ศิลป์ 20 บาท
 • ใบรับรองวิชาศาสนา (กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา) ยกเว้น ม.1

 • ***กรณีสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดหลักฐาน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ห้องโครงการ SMA / SME / SMC / Tahfiz Science / SMART ARABIC/ SMART ENGLISH / SMP / EPBL BESTARI โควต้านักกีฬา

 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7-26 มกราคม 2566

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 / SMART ARABIC/ SMC /โควต้านักกีฬา

 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์) ที่โรงเรียน
 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องโครงการ SMA / SME / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH / SMP / EPBL BESTARI ม.4 /โควต้านักกีฬา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป /SMART ARABIC/SMC วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2566

รายชื่อประกาศ ทางเว็บไซต์โรงเรียน ( www.tvm.ac.th)

ห้องโครงการ SMA / SME / SMC / Tahfiz Science / SMART ARABIC/ SMART ENGLISH / SMP / EPBL BESTARI วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-11.30

ห้อง Tahfiz science สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 08.30-16.00

โควต้านักกีฬา ประเภทนักกีฬาเซปักตะกร้อและฟุตบอล ม.1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

โควต้านักกีฬา ประเภทนักกีฬาเซปักตะกร้อและฟุตบอล ม.4 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / SMART ARABIC / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ห้องโครงการ SMA / SME / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH / SMP / EPBL BESTARI วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1/ SMART ARABIC/ ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันที่ 19 มีนาคม 2566

 • เว็บไซต์โรงเรียน www.tvm.ac.th
 • ห้องโครงการ ห้องโครงการ SMA / SME / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH / SMP / EPBL BESTARI

 • 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3
 • ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / SMART ARABIC/ ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4

 • วันที่ 25-28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3

 • หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • ปพ.1 (ฉบับจริง และสําเนา 1 ฉบับ ) / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 • ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสําเนา 1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา) สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา/มารดา)
 • หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์