ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปี 2565

การรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจําปีการศึกษา 2565


ม.1 รับจำนวน 23 ห้อง โดย มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม TahFiz-Science (รับเฉพาะนักเรียนชาย) 1 ห้อง จํานวน 50 คน
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMA (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 2 ห้อง จํานวน 80 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SME (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMC (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรมทั่วไป จำนวน 16 ห้องเรียน

ม.4 มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม SMP (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40) คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (สมัคร 8 - 24 มกราคม 2565)

 • โปรแกรม SMART-ENGLISH (นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 • โปรแกรม วิทย์-คณิตทั่วไป จำนวน 14 ห้อง
 • โปรแกรมศิลป์ทั่วไปนักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จำนวน 40 คน


 • ชั้นศาสนา ตั้งแต่ ชั้น 1 อิบตีดาอีย์ ถึง ชั้น 3 มูตาวาซีเตาะห์
  ชั้น 1 ซานาวีย์ เป็นต้นไป มี 2 โปรแกรมภาษาให้นักเรียนเลือกเรียน ดังนี้
 • โปรแกรมภาษาอาหรับ AP
 • โปรแกรม นูซันตาราNP
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ สมุดพก(ปพ.6)
 • สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ค่าสมัคร 20 บาท
 • ใบรับรองวิชาศาสนา

 • ***กรณีสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดหลักฐาน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร(ยกเว้นห้องเรียนโปรแกรม SMP)

ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH

 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์)
 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4

 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์)
 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม2565

รายชื่อประกาศ บอร์ดหน้าห้องประชุม อาคาร 5 และอาคาร 8 และ ทางเว็บไซต์โรงเรียน ( www.tvm.ac.th)

ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

รับโดยสอบคัดเลือกและโควต้านักเรียนเก่า ม.3

 • ม.1 ทุกโปรแกรม สอบคัดเลือก (ตามตารางสอบที่กำหนด)
 • ม.4 ทุกโปรแกรม สอบคัดเลือก (ตามตารางสอบที่กำหนด)
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ ต้องสอบคัดเลือก
 • ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

  ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1/ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 • ประกาศบอร์คหน้าอาคาร 5 และอาคาร 8
 • เว็บไซต์โรงเรียน www.tvm.ac.th
 • ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH

 • วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3
 • ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4

 • วันที่เสาร์ที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3

 • หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • ปพ.1 (ฉบับจริง และสําเนา 1 ฉบับ ) / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 • ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสําเนา 1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา) สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา/มารดา)
 • ห้องโครงการ SMA / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

  ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

  หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์